Elektronska fiskalizacija u Crnoj Gori – Šta je važno znati

  Šta znači elektronska fiskalizacija

  Prema novim pravilima, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po zakonu da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije.

  Fiskalizacija znači da se svi izdati računi, kako gotovinski tako i bezgotovinski, evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši fiskalnim servisom koji je odgovoran za komunikaciju između poreskih obveznika, koji izdaju račune i Poreske uprave, koja obrađuje primljene poruke.

  Koje su obaveze poreskih obveznika

  Poreskih obveznici treba da:

   

  Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da poseduju elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

  Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa PU, što će zahtijevati njihovu promjenu ili nadogradnju.

  Novi kodovi koji se uvode

  Pored nove opreme, poreski obveznici će svakodnevno koristiti 2 koda za komunikaciju sa poreskom upravom:

  Tehnički gledano, svaki poreski obveznik će dobiti Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF). IKOF poreskog obveznika je alfanumerički kod kojim se potvrđuje veza između poreskog obveznika (koji je obavezan da izdaje račun) i izdatog računa.

  IKOF kreira softversko rješenje poreskog obveznika koje se koristi za izdavanje računa i predstavlja obavezni element svakog izdatog računa i kao takav se dostavlja Poreskoj upravi zajedno sa ostalim obaveznim elementima računa.

  Drugi bitan kod je jedinstveni Identifikacioni kod računa (JIKR). Prilikom izdavanja svakog računa, poreski obveznik elektronski potpisuje elemente računa i dostavlja ih sistemu za fiskalizaciju putem uspostavljene elektronske veze.

  Kako će sve da funkcioniše

  Sve će da funkcioniše na sledeći način:

  Slanje poruke prema serverima PU:

  Proces razmjene podataka počinje kada operator treba da na elektronskom naplatnom uređaju (ENU) izda račun klijentu. Nakon što operator popuni sve elemente računa (stavke računa, cijena, PDV) i na osnovu toga izračunava Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF) u skladu sa algoritmom opisanim u Pravilniku o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa.

  Poslije toga, on priprema XML poruku sa zahtjevom i elektronski potpisuje pomoću privatnog ključa aplikacionog certifikata koji je registrovani davalac usluge (CA) izdao poreskom obvezniku za potrebe fiskalizacije. Potom se pokreće komunikacija i certifikatom servera se identifikuje server Poreske uprave.

  Primanje poruke od servera PU:

  Sistem Poreske uprave dobija potpisanu XML poruku i verifikuje digitalni potpis i strukturu XML poruke. Ako je poruka prošla validaciju, pohranjuje se u bazi podataka fiskalizovanih računa (kao podatak i poruka u punom XML formatu).

  Kada se XML poruka pohrani, Centralni informacioni sistem Poreske uprave (CIS) kroz fiskalni servis kreira odgovor sa jedinstvenim identifikacionim kodom računa (JIKR). Odgovor se potpisuje digitalnim certifikatom Poreske uprave i šalje elektronskom naplatnom uređaju (ENU) poreskog obveznika. Nakon što ENU dobije odgovor Poreske uprave, poreski obveznik je dužan da odmah odštampa gotovinski račun sa JIKR dobijenim od Poreske uprave i da odštampani račun preda ili dostavi klijentu.

  Odgovori na najčešće postavljena pitanja o elektronskoj fiskalizaciji

  (sa sajta Poreske uprave)

  U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, na sajtu poreske uprave se može naći i set često postavljanih pitanja, koja će, kako kažu u Poreskoj upravi, na nedjeljnoj osnovi biti dopunjavana, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

  U nastavku možete videti ova pitanja kao i odgovore na njih. Ovu listu ćemo dopunjavati kako poreska uprava bude objavljivala nova pitanja i odgovore.

  Prethodnih nekoliko nedjelja smo dobili dosta pitanja vezano za predstojeću elektronsku fiskalizaciju u Crnoj Gori.

   

  Naša je želja da sve informacije koje su bitne za ovaj proces budu dostupne svim privrednicima u Crnoj Gori.

   

  Ukoliko želite da pročitate odgovore na ta pitanja, kliknite ovdje.

  Koji su neophodnih podaci koji se moraju stampati na gotovinskom racunu koji ce kupac dobiti sa ENU?

  U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, u članu 7 definisani su podaci koje treba štampati na gotovinskom računu:

  Član 7

  “Fiskalni račun, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, sadrži i sljedeće podatke:

  – broj fiskalnog računa;

  – vrijeme izdavanja računa (sat i minut);

  – oznaku operatora fiskalnog servisa;

  – identifikacioni kod obveznika fiskalizacije;

  – jedinstveni identifikacioni kod računa;

  – način plaćanja (gotovina, platna kartica, prenos novca sa računa u banci, ostalo);

  – rok plaćanja, u slučaju da plaćanje nije izvršeno u trenutku izdavanja računa;

  – poreski identifikacioni broj kupca, ako se promet obavlja između obveznika fiskalizacije, odnosno fiskalizacijom bezgotovinskog plaćanja”.

  U okviru Funkcionalne specifikacije, u dijelu 5.3. Registracija gotovinskog depozita na ENU, definisano je da u toku jednog dana obveznik mora registrovati gotovinski depozit, a da se podizanje gotovine može vršiti i više puta. Imajući u vidu da može doći do pogrešnog unosa depozita, a pošto nije predviđena mogućnost da se depozit unese više puta u toku dana (dosadašnje fiskalne kase/štampači su imali mogućnost da se više puta unose depozit, a kasa ih sve sabira), da li će biti moguća izmjena unijetog depozita.

  Postoji mogućnost korekcije gotovinskog depozita, slično kao kod korektivnog računa.

  Kako će izgledati XML fajl koji vraća Vaš server, tj. kako će izgledati odgovor servera?

  Odgovor na ovo pitanje možete naći u poglavlju 3.7.5. Primjer XML , odnosno 3.7.5.1. XML zahtjev  i 3.7.5.2. XML odgovor, gdje su dati primjeri poruka.

  Da li je moguće dobiti kvalifikovane sertifikate i registrovati se u ROF i RSPOS iako se još uvek nije izvršila registracija firme u Crnoj Gori?

  Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS Poreske uprave Crne Gore.

  Kvalifikovani certifikat se može dobiti od Pošte Crne Gore koja je ovlašćeno certifikaciono tijelo. Uslove za dobijanje certifikata možete naći na sajtu Pošte Crne Gore.

  Kada ce Tehnička i Funkcionalna specifikacija biti distupne na engleskom jeziku?

  Proces prevođenja finalnih dokumenata za krajnje korisnike vezanih za projekat elektronske fiskalizacije je u toku. Isti će biti dostupni u narednim danima, odnosno čim prevod bude završen.

  Na koji način će se fiskalizovati privremene i konačne situacije koje izdaju privredna društva koja posluju u građevinskom sektoru, obzirom na to da iste po izdavnju moraju biti potpisane od strane nadornog organa i investitora? Da li će se i na koji način fiskalizovati knjižna odobrenja i storna faktura?

  U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 2 se kaže: “Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda (u daljem tekstu: Uprava) podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa”. Dakle, fiskalizija se vrši u trenutku nastajanja prometa proizvoda i usluga.

  Sistem fiskalizacije sadrži i korektivni račun (ispravak privremenog računa). Detalje možete naći u Funkcionalnoj specifikaciji koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

  Knjižna odobrenja se ne fiskalizuju. Storno faktua spada u kategoriju fiskalizacije korektivnih računa.

  Ukoliko dođe do prekida u internet konekciji gdje će veliki poreski obveznici predavati fakture na fiskalizaciju?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju V “Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa” (članovi 17-22) jasno definiše postupak fiskalizacije u slučaju prekida stalne internet veze.

  Ko izdaje certifikat za potrebe fiskalizacije?

  Svi poreski obveznici u Crnoj Gori posjeduju certificate na tokenu za predaju poreskih prijava elektronskim putem. Za registraciju poreskog obveznika, poslovnog prostora, elektronskog naplatnog uređaja i operatora se koristi ovaj certifikat koji je na tokenu.

  Za fiskalizaciju se koristi soft certifikat koji se posebno nabavlja za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa.

  Elektronski certifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave (Za sada Pošta CG i firma CoreIT)

  Dakle, razlikujemo dva procesa registraciju i fiskalizaciju. Registracija se obavlja tokenom, a fiskalizacija soft sertifikatom koji se instalira na elektronskom naplatnom uređaju.

  Ako u toku obrade poruke o računu dođe do greške usled neispravnog elektronskog potpisa fiskalni servis vraća XML poruku sa odgovorom koja sadrži opis greške.

  Da li softver za fiskalizaciju, koji može biti instaliran centralno na serveru i fiskalizirati račune za više pojedinih naplatnih uređaja (kao "proxy" prema centralnom serveru PU), može biti instaliran na serveru koji je izvan Crne Gore, odnosno, da li će biti dopušteno spajanje prema poreskoj upravi sa serverom izvan Crne Gore?

  Što se tiče smeštaja servera na kome je smješten softver za fiskalizaciju u zakonskoj regulative za sada nema ograničenja.

  Da li proizvodjač softwera mora da ima registrovanu firmu u CG? Ako mora da li je dovoljno da ima predstavništvo?

  Proizvođač softvera mora registrovati djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata, te izvršiti opštu poresku registraciju u Poreskoj uprava radi dobijanja poreskog identifikacionog broja.

  Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS-a Poreske uprave Crne Gore.

  Da li razmišljate da napravite mailing listu gde bi nam slali svu novu dokumentaciju vezanu za projekat fiskalizacije ili obaveštenje kad šta bude objavljeno na portalu? Kad će početi registracija IT kompanija zainteresovanih za implementaciju.

  Poreska uprava sva važna obavještenja i dokumentaciju u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije objavljuje na svojoj internet stranici.

  Detaljna upustva za izradu softverskih rješenja, datum početka testiranja softverskih rješanja, te procedure za prijavu proizvođača, održavaoca programskog rješenja kao i samog softvera biće dostupni blagovremeno na istom mjestu.

  Treba naglasiti da će nakon objavljivanja funkcionalne i tehničke specifikacije Poreska uprava organizovati sastanke sa predstavnicima IT zajednice, kao i sa asocijacijama privrednika u Crnoj Gori, kako bi se kroz direktan dijalog otklonile sve nedoumice vezane za implementaciju projekta sa tehničkog i legislativnog aspekta.

  Da li je potreban posebni računovodsveni program da bi se vodilo knjigovodstvo preduzeća ili treba kupiti neki novi sertifikat koji omogućava izdavanja faktura, a možemo zadržati postojeći program za računovodstvo?

  Način na koji će se voditi poslovne knjige poreskog obveznika nije predmet Zakona o fiskalizaciji. Za poreskog obveznika bi bilo najbolje da zadrži postojeći računovodstveni program sa nadgradnjom za fiskalizaciju gotoviskih i bezgotovinskih računa. Uz to, poreski obveznik treba da obezbijedi elektronski certifikat i stalnu internet vezu prema članu 10, stav 3 i 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

  U slučaju povrata robe kupcu, kada se radi korektivni račun ["drugi"] sa izmjenom svih stavki inicijalnog računa koji poništavaju stavke iz "prvog", u ovom slučaju krajnjem kupcu se ne izdaje druga roba već ima pravo na povrat sredstava [novca] , ima li potrebe da se pravi "treci" račun jer nema dalje naplate i nema dalje prodaje robe?

  Poreski obveznik ne može jednostavno otkazati neki izdati gotovinski ili bezgotovinski račun, ili ako kupac vrati robu ili ako je nešto pogrešno na računu koji je izdat i fiskalizovan, poreski obveznik može izdati korektivni račun koji se poziva na prvobitni račun čija se ispravka vrši. U slučaju kada nema internet veze, poreski obveznik prvo mora fiskalizovati prvobitni račun, a potom korektivni.

   

  Ako poreski obveznik izda korektivni račun-knjižno zaduženje ili korektivni račun-knjižno odobrenje, onda se na računu prikazuju samo izmjene (na primjer, samo stavka koja se mijenja). Ako poreski obveznik mora da mijenja druge elemente na računu koji su netačni, onda prvo mora izdati korektivni račun sa svim istim elementima kao na prvobitnom računu (osim datuma izdavanja i broja računa, gdje se elementi odnose na sam korektivni račun) a sav iznos treba da bude negativan; nakon toga se mora izdati novi račun sa tačnim podacima i sa pozivanjem na IKOF prvog izdatog računa.

  Da li se podaci o računima, kao i podaci o korisnicima, mogu čuvati na serverima koji se ne nalaze na teritoriji Crne Gore?

  Poreski obveznik sam definiše gdje će čuvati svoje podatke (na lokalnom računaru, u cloud-u i sl.). Poreska uprava Crne Gore sve primljene podatke čuva isključivo u Crnoj Gori, kako je definisano zakonom.

  Kada će portali za registraciju biti dostupni kako bi kompletirali proces registracije?

  Portal će biti dostupan sredinom oktobra, nakon uspostavljanja testnog okruženja za testiranje XML poruka.

  “U toku je montaža opreme za Informacioni sistem PU. Obavještenje o uspostavljanju testnog okruženja i uputstvo za unos podataka o poreskom obvezniku, poslovnom prostoru, elektronskom naplatnom uređaju i operateru biće objavljeni na sajtu PU”, precizirali su iz PU.

  Kako će se sprovoditi elektronska fiskalizacija za firme koje se bave brzom poštom i čiji kuriri izdaju račune na licu mjesta

  Kompanije koje se bave djelatnošću brze pošte su obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da one predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura.

  “Za obavljanje fiskalnog servisa neophodno je da posjedujete mobilni elektronski naplatni uređaj, koji će omogućiti slanje XML poruka prema PU i štampu fiskalizovanog računa”, dodali su iz PU.

  Da li je štampa gotovinskih elektronskih fiskalizovanih računa dozvoljena na bilo kakvom printeru i da li je to slobodan izbor obveznika fiskalizacije

  Štampa fiskalizovanih elektronskih računa dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika.

  “Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju. Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača”, rekli su iz PU.

  Da li se za gotovinske račune fisklani printeri izbacuju iz upotrebe?

  Štampa fiskalizovanih elektronskih računa dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika.

  “Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju. Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača”, rekli su iz PU.

  Da li se moraju i dalje koristiti fiskalne kase za izdavanje gotovinskih računa ili može da se koristi termalni printer povezan sa računarom koji koristi neki sertifikovani softver?

  Fiskalne kase najčešće ne mogu prilagoditi na novi sistem online fiskalizacije u realnom vremenu i potrebno je kupiti novi elektronski naplatni uređaj.

  “Štampa fiskalizovanih elektronskih računa je dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju. Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača”, objasnili su iz PU.

  Alternativa elektronskom naplatnom uređaju je program koji je instaliran na računaru i štampa se obavlja na termalnom printeru.

  Na koji način je zamišljeno korigovanje (korektivni račun tj. povrat) za račune koji nisu prethodno prošli kroz sistem elktronske fiskalizacije?

  Korektivni račun se vrši samo na fiskalizovanim računima koji imaju jedinstveni identifikacioni kod koji daje Poreska uprava Crne Gore. Ako nema JIKR potrebno je ponoviti slanje računa Poreskoj upravi.

  Postupak je definisan pravilnicima i funkcionalnom specifikacijom. Korektivni račun nema veze sa promjenom poslovne godine.

  Kako u januaru 2021. vršimo povrat tj. korektivni račun za račune iz decembra 2020.?

  Korektivni račun se vrši samo na fiskalizovanim računima koji imaju jedinstveni identifikacioni kod koji daje Poreska uprava Crne Gore. Ako nema JIKR potrebno je ponoviti slanje računa Poreskoj upravi.

  Postupak je definisan pravilnicima i funkcionalnom specifikacijom. Korektivni račun nema veze sa promjenom poslovne godine.

  Da li softver za fiskalizaciju mora biti program koji se instalira na svaki pojedinačni računar korisnika ili može biti web platforma koja se koristi upotrebom korisničkog imena i lozinke

  Softver za fiskalizaciju je programsko rješenje kod poreskog obveznika.

  “Instalira se na svaki pojedinačni računar kod poreskog obveznika. Ako poreski obveznik ima centralni sistem za obradu podataka može se koristiti elektronski certifikat koji se instalira na server poreskog obveznika”, dodali su iz PU.

  Da li će sistemi za izdavanje faktura morati biti uvezani sa sistemom u Poreske uprave, budući da se bavimo pružanjem usluga u razvoju softvera?

  Shodno članu 1 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga postupak fiskalizacije odnosi se na gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje u prometu proizvoda i usluga, što znači da, kao što će poreske registar kase koje postoje kod gotovinskog plaćanja izvršenog prometa biti povezane sa serverom Poreske uprave, tako i sistemi za izdavanje faktura kod bezgotovinskog plaćanja moraju ispuniti preduslove za slanje XML poruka o transakcijima shodno Zakonu, podzakonskim aktima, te funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji koje prate projekat.

  Da li je proračun zarada usklađen sa propisima u Crnoj Gori?

  Proračun zadara je u potpunosti usklađen sa propisima u Crnoj Gori.

  Kada možemo dobiti verziju dokumentacije vezane za projekat elektronske fiskalizacije na engleskom jeziku?

  Finalne verzije tehničke i funkcionalne specifikacije biće objavljene na internet stranici Poreske uprave početkom septembra, a ovi dokumenti biće dostupni i na engleskom jeziku.

  Kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji?

  Imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga propisuje postupak fiskalizacije, kako gotovinskog, tako i bezgotovinskog plaćanja, to će i obveznici koji se bave veleprodajom biti u obavezi da obezbijede preduslove za automatski prenos podataka o izvršenim transakcijama.

  Poreski obveznici koji vrše bezgotovinsko plaćanje ne moraju imati fiskalne kase, već su dužni obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom Poreske uprave.

  Dakle, obveznici koji izdaju fakture postojeća softverska rješenja za fakturisanje treba da prilagodite shodno funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji projekta elektronske fiskalizacije, te obezbijediti elektronski potpis na osnovu elektronskog certifikata i stalnu internet vezu za slanje poruka Poreskoj upravi.

  Da li će preduzetnici, u konkretnom slučaju taksisti koji nemaju više od jednog auta, biti u obavezi da uvedu elektronsku fiskalizaciju, ili se ova obaveza odnosi samo na firme?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

  1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

  Dakle, i fizička lica koja se bave prometom proizvoda i usluga, u konkretnom slučaju – preduzetnici koji obavljaju djelatnost taksi prevoza, dužna su obezbijedti preduslove za sprovođenje elektronske fiskalizacije.

  Da li su i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava u obavezi da od 01.01.2021.godine budu u sistemu elektronske fiskalizacije ukoliko smo registrovani kao Društvo doo čiji je osnivač lokalna samouprava?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

  1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

  Dakle, i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava jesu obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura.

  Kakav je tretman naknadno odobrenih rabata (knjižna odobrenja) u okviru elektronske fiskalizacije?

  Knjižna odobrenja se evidentiraju se kroz knjigovodstvo poreskog obveznika i ne fiskalizuju se.

  Šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski naplatni uređaj?

  Elektronski naplatni uređaj je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, odnosno na kojem je instalirano softversko rješenje koje podržava kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima sa Upravom, korišćenjem fiskalnog servisa.

  Da li je potrebna nabavka posebnih štampača za štampu računa nakon izvršenog fiskalnog servisa kod bezgotovinskih transakcija?

  Za račune kod bezgotovinskih transakcija nije potreban poseban štampač, već svi štampači koji su do sada korišćeni mogu biti korišćeni za štampanje fiskalizovanih računa.

  U slučaju prekida internet veze da li će se računi koji se izdaju bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i koji budu evidentirani u knjizi računa koju treba da ovjeri Poreska uprava fizički nositi na ovjeru?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju V. – Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa (Članovi 17-22) propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu, a isti će biti naknadno fiskalizovani, pri čemu se detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.

  Da nas kontaktirate, popunite formu ispod.

  Naši klijenti

  Elektronska fiskalizacija u Crnoj Gori

  X