Učinite efikasnijim sve poslovne procese koje svakodnevno obavljate u maloprodaji.

    Realizujte prijem i izdavanje artikala, kreirajte ponuda, otpremnice i račune. Analizirajte rezultate poslovanja kreirajući različite vrste izveštaja.

    Šifarnici

    U šifarnicima možete definisati POS-ove i terminale koje koristite u maloprodajnim objektima, popuste te odrediti smjene.

    • Povežite POS sa aplikacijom i evidentirajte sve promjene u realnom vremenu
    • Definišite termine koje koristite određujući banku, visinu provizije te vezu sa POS-om
    • Odredite smjene u maloprodajnom objektu i analizirajte ostvarene rezultate po smjenama
    • Definišite popuste

    Ulazni dokumenti

    U ulaznim dokumentima možete zaprimiti nove artikle, premeštati artikle između magacina, menjati cene artikala, naručivati artikle od dobavljača:

    • Zaprimite nove artikle u neki od vaših maloprodajnih objekata
    • Nivelišite cene
    • Realizujte prenos između maloprodajnih objekata
    • Naručite artikle od dobavljača
    • Kreirajte nove artikle od postojećih sastavljanjem

    Izlazni dokumenti

    U izlaznim dokumentima možete izdavati artikle, evidentirati kalo, rastur, kreirati sva važna izlazna dokumenta kao što je faktura ili optremnica

    • Realizujte povrat dobavljaču ili prenesite artikle u maloprodaju
    • Evidentirajte kalo, rastur, kvar, lom
    • Ispratite donaciju, sponzorstvo, humanitarnu pomoć i slične aktivnosti odgovarajućim dokumentima
    • Kreirajte predračune, ponude koji na pravi način oslikavaju vaš brend

    Finansijska dokumenta

    • Automatski imajte uvid u sve račune kreirane na POS-u
    • Formirajte povrat od kupca ako ne želite da ga evidentirate na POS-u
    • Kreirajte finansijsko odobrenje ili terećenje za komitenta
    • Evidentirajte rate koje vam uplate kupci uz mogućnost preuzimanja podataka u finansijama

    Popis

    U popisu možete unijeti početno stanje, popis, te evidentirati višak ili manjak artikala

    • Unesite početno stanje
    • Evidentirajte stanje nakon popisa
    • Evidentirajte višak ili manjak

    Trgovačka knjiga

    U trgovačkoj knjizi evidentirajte uplatu pazara, te automatski kreirajte trgovačku knjigu i štampajte prema potrebi

    • Evidentirajte iznos i datum uplate pazara za svaki od vaših maloprodajnih objekata te stavljajte komentare ukoliko su potrebna dodatna razjašnjenja
    • Automatski kreirajte i štampajte trgovačku knjigu

    Isporuke

    Isplanirajte i evidentirajte realizaciju isporuka iz vašeg maloprodajnog objekta

    • Isplanirajte isporuke iz određenog maloprodajnog objekta
    • Evidentirajte status isporuke

    Izvještavanje

    Analizirajte ostvarene rezultate kreirajući različite vrste izvještaja

    • Analizirajte realizovanu prodaju po različitim kriterijumima
    • Analizirajte stanje zaliha
    • Kreirajte kartice artikala količinski i finansijski
    • Uporedite poslovanje tekuće i prošle godine

    Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

    Naši klijenti

    Elektronska fiskalizacija u Crnoj Gori

    X