Učinite efikasnijim sve poslovne procese koje svakodnevno obavljate u maloprodaji.

  Realizujte prijem i izdavanje artikala, kreirajte ponuda, otpremnice i račune. Analizirajte rezultate poslovanja kreirajući različite vrste izveštaja.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati POS-ove i terminale koje koristite u maloprodajnim objektima, popuste te odrediti smjene.

  • Povežite POS sa aplikacijom i evidentirajte sve promjene u realnom vremenu
  • Definišite termine koje koristite određujući banku, visinu provizije te vezu sa POS-om
  • Odredite smjene u maloprodajnom objektu i analizirajte ostvarene rezultate po smjenama
  • Definišite popuste

  Ulazni dokumenti

  U ulaznim dokumentima možete zaprimiti nove artikle, premeštati artikle između magacina, menjati cene artikala, naručivati artikle od dobavljača:

  • Zaprimite nove artikle u neki od vaših maloprodajnih objekata
  • Nivelišite cene
  • Realizujte prenos između maloprodajnih objekata
  • Naručite artikle od dobavljača
  • Kreirajte nove artikle od postojećih sastavljanjem

  Izlazni dokumenti

  U izlaznim dokumentima možete izdavati artikle, evidentirati kalo, rastur, kreirati sva važna izlazna dokumenta kao što je faktura ili optremnica

  • Realizujte povrat dobavljaču ili prenesite artikle u maloprodaju
  • Evidentirajte kalo, rastur, kvar, lom
  • Ispratite donaciju, sponzorstvo, humanitarnu pomoć i slične aktivnosti odgovarajućim dokumentima
  • Kreirajte predračune, ponude koji na pravi način oslikavaju vaš brend

  Finansijska dokumenta

  • Automatski imajte uvid u sve račune kreirane na POS-u
  • Formirajte povrat od kupca ako ne želite da ga evidentirate na POS-u
  • Kreirajte finansijsko odobrenje ili terećenje za komitenta
  • Evidentirajte rate koje vam uplate kupci uz mogućnost preuzimanja podataka u finansijama

  Popis

  U popisu možete unijeti početno stanje, popis, te evidentirati višak ili manjak artikala

  • Unesite početno stanje
  • Evidentirajte stanje nakon popisa
  • Evidentirajte višak ili manjak

  Trgovačka knjiga

  U trgovačkoj knjizi evidentirajte uplatu pazara, te automatski kreirajte trgovačku knjigu i štampajte prema potrebi

  • Evidentirajte iznos i datum uplate pazara za svaki od vaših maloprodajnih objekata te stavljajte komentare ukoliko su potrebna dodatna razjašnjenja
  • Automatski kreirajte i štampajte trgovačku knjigu

  Isporuke

  Isplanirajte i evidentirajte realizaciju isporuka iz vašeg maloprodajnog objekta

  • Isplanirajte isporuke iz određenog maloprodajnog objekta
  • Evidentirajte status isporuke

  Izvještavanje

  Analizirajte ostvarene rezultate kreirajući različite vrste izvještaja

  • Analizirajte realizovanu prodaju po različitim kriterijumima
  • Analizirajte stanje zaliha
  • Kreirajte kartice artikala količinski i finansijski
  • Uporedite poslovanje tekuće i prošle godine

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti