Biling sistem za komunalna preduzeća

  Unaprijedite sve poslovne procese u vašem komunalnom preduzeću.

  Javne ustanove kao budžetski korisnici imaju specifične odredbe, prije svega u računovodstvu i kadrovima. TiramISu ERP uvažava sve specifičnosti rada komunlanih preduzeća i omogućava da komunalna preduzeća efikasno posluju i u skladu sa propisima.

  Biling

  (slanje računa korisnicima)

  Web stranica za uvid u stanje računa

  Vaganje

  Zelenilo

  Servis vozila

  Ljudski resursi

  Finansije i računovodstvo

  Zarade

  Osnova sredstva

  Veleprodaja i Maloprodaja

  Biling

  Modul omogućava jedinstveno praćenja svih ugovora u preduzeću u različitim poslovnim jedinicama.

  U sistemu se definišu različiti ugovori između preduzeća i krajnjeg korisnika koji može biti fizičko ili pravno lice. Ugovori mogu biti za odvoz smeća, zakupe tezgi na pijacama, zakupe poslovnih prostora, prodaja i održavanje grobnih mjesta i razne druge komunalne usluge bez ograničenja.

  Moguće je odvojeno voditi ugovore na nivou organizacioni jedinica ili direktno na nivou cijelog preduzeća. Svaka organizaciona jedinica evidentira i prati realizaciju svojih ugovora (te može da vidi samo ugovore koje se odnose na njegov organizacioni dio). Pojedini korisnici mogu da vide ugovore u cijelom sistemu. Stavke ugovora predstavljaju usluge koje su prethodno kategorisane.

  Usluge na ugovoru mogu biti jednostavne sa jednostavnim cjenovnikom (cijena zakupa tezge, cijena godišnjeg održavanja grobnog mjesta, i sl.) ili cijene mogu biti definisane kao jedinične cijene po metru kvadratnom stambenog ili poslovnog prostora (odvoz smeća) i uz to mora postojati evidencija stambenih i poslovnih prostora.

  Modul ima mogućnost uvoza stambenih i poslovnih prostora iz excel šablona za import podataka. Postoji mogućnost izmjene vlasnika stambenog ili poslovnog prostora.

  Na osnovu definisanih ugovora i uslova fakturisanja modul posjeduje mogućnost automatskog kreiranja mjesečnih i godišnjih faktura, to jest po periodičnosti fakturisanja definisanog u ugovoru.

  Fakture na sebi prikazuju zaduženje za tekući period, prethodni dug, dug po tužbi odnosno dug po sporazumu i ukupan iznos za fakturisanje, iznos fiksnog i varijabilnog dijela cijene prema unaprijed definisanom procentu u odnosu na važeću jediničnu cijenu pomnoženu sa površinom nepokretnosti i troškovnik sa procentualnim učešćem u ukupnu cijenu, shodno zakonu o Komunalnim djelatnostima.

  Prethodni dug i dug po tužbi se automatski povlači iz glavne knjige.

  Modul omogućava kreiranje zbirne fakture ukoliko isti komitent ima više objekata ili usluga na ugovorima u okviru iste organizacione jedinice preduzeća.

  Fakture se automatski fiskalizuju po pravilima elektronske fiskalizacije. Sistem sam vodi računa o uspješnosti fiskalizacije.

  Sistem poseduje mogućnost automatskog slanja računa na email svim komitentima koji su se registrovali za taj vid isporuke računa.

  Sistem može biti integrisan i sa trećim platformama koje omogućavaju slamnje računa.

  Sistem može omogućiti naplatu računa preko sistema eComerc platforme koju je dužan izvođač isporučiti zajedno sa sistemom.

  Osim izrade mjesečnih faktura sistem ima mogućnost izrade faktura i profaktura kao i avansnih faktura za druge usluge koje Društvo pruža.

  Sistem ima mogućnost obračuna kamata, shodno odluci i modelu Društva.

  Sistem poseduje mogućnost automatskog slanja email notifikacija kao opomene za neplaćeni račun u dogovorenim mjesečnim terminima za sve klijente kojima je poznata email adresa.

  Sistem poseduje mogućnost automatskog upozorenja na zastarijevanje potraživanja i generisanja predloga za izvršenje.

  Sistem poseduje mogućnost masovne štampe opomena pred utuženje, po šablonu koje obezbijedi preduzeće. Opomene se mogu distribuirati poštom.

  Web stranica

  Sistem može kreirati web stranicu namijenjenu korisnicima koja će imati sljedeće funkcionalnosti:

  • Registracija korisnika – kreiranje korisničkog naloga na osnovu validnog emaila i unešene šifre korisnika koja se vidi na računu. Sistem mora da validira unešeni email uz slanje linka za potvrdu posjedovanja emaila koji je korisnik unio.
  • Čekiranje da li klijent želi da prima račun putem email-a
  • Pregled kartice komitenta za registrovane korisnike

  Zelenilo

  Modul predstavlja jednu od komponenti PIS-a i u potpunosti je integrisan sa ostatkom sistema kako bi se izbjeglo duplo unošenje podataka. Modul pokriva poslovne procese koji se tiču evidencije različitih radnih naloga na kojima mogu da se definišu pružene usluge i utrošeni materijali i koji mogu da se fakturišu krajnjim kupcima ili knjiže interno na trošak poslovanja.

  Vaganje

   

  Modul omogućava vezu sa vagom.

  Na osnovu izmjerene količine, vrši se fakturisanje, po usvojenom cjenovniku. Modul ima mogućnost otvaranja novih poslovnih partnera i mogućnost unosa težine osnovnog sredstva (kamiona). Na izdatom računu se prikazaju bruto i neto količina koja je izvagana.

  Ljudski resursi

   

  Ovaj modul obuhvata sve radnje vezane za zaposlenog, od unošenja sistematizacije, preko kreiranja rješenja o zaposlenju i praćenje kretanja zaposlenog  do okončanja rada kod pravnog lica.

  Pored evidencije zaposlenih na redovnom radu, bilo da je na određeno ili neodređeno vrijeme, sistem ima mogućnost unosa, evidencije i obračuna zarada za angažovana lica putem ugovora o djelu.

  Finansije i računovodstvo

  Modul za upravljanje finansijama funkcioniše u skladu sa važećom zakonskom regulativom i računovodstvenim standardima. Modul prevenira mogućnost izmjene na obrađenim i proknjiženim dokumentima, to jest da omogućava ispravke grešaka putem storniranja dokumenta kada ostaje vidljiv trag o postojanju i poništenju dokumenta.

   

  Modul omogućava paralelan rad stare i nove poslovne godine (kao i bilo kojih prethodnih godina) bez potrebe izlaska iz jedne godine i ulaska u drugu godinu. Omogućena je jedinstvena karticu komitenta za nekoliko godina, to jest period koji preklapa više od jedne kalendarske godine. Na isti način je omogućen pregled bilo koje analitičke ili sintetičke kartice konta.

   

  Omogućeno je da se pojedine funkcije ovog modula koriste u samim područnim jedinicama, a pojedine funkcije samo u centrali što se definiše samo pravima pristupa.

  Zarade

  Modul zarada je integrisan sa aplikacijama za upravljanje kadrovima i finansijama. Za svaki obračun aplikacija crpi aktuelne podatke o zaposlenima iz aplikacije za upravljanje kadrovima (godine radnog staža, kojeficjent, stepen stručne spreme i sl.) koji utiču na visinu zarade.

   

  Modul zarada omogućava konfiguracije obračuna prema kolektivnom ugovoru i internim pravilnicima unutar preduzeća.

   

  Obračun zarada je integrisan prije svega sa sistemom koji propisuje Poreska Uprava kojoj se šalju zaključeni obrađeni podaci o zaradama zaposlenih putem automatski pripremljenog XML fajla.

   

  Obračun zarada ima sve konfiguracije za obračun prema aktuelnoj akonskoj regulativi i da omogućava rekonfiguracije u skladu za izmjenama zakonskih propisa.

  Osnovna sredstva

  Aplikacija omogućava korisniku da prati stanje, kretanja, zaduženja i raspored osnovnih sredstava po organizacionim jedinicama, računopolagačima, lokacijama, obračun amortizacije i revalorizacije, rashodovanje ili prodaju sredstava tj. brisanje iz evidencije.

   

  Modul osigurava povezanost sa aplikacijom za upravljanje finansijama i drugim neophodnim aplikacijama u smislu korištenja podataka i automatskog knjiženja.

   

  Opšti parametri koji se preklapaju sa parametrima drugih aplikacija unutar sistema su centralizovani, to jest definišu se na jednom mjestu. Na primjer: organizacione jedinice preduzeća, kontni okvir, računopolagači (iz evidencije zaposlenih) i sl.

  Veleprodaja i Maloprodaja

  Modul je namenjen za podršku upravljanja poslovnim procesima koji se tiču trgovine robom ili uslugama.

   

  Modul je integrisan sa ostalim aplikacijama Poslovnog Informacionog Sistema.

   

  Osnovne grupe procesa koje su pokrivene ovom aplikacijom su: parematrizovanje procesa, nabavka robe, veleprodaja i maloprodaja.

  Servis vozila

  Modul je u potpunosti je integrisan sa ostatkom sistema kako bi se izbjeglo duplo unošenje podataka. Modul pokrijva određene procese koji se tiču servisiranja voznog parka čime će se obezbijediti knjiženje utroška rezervnih dijelova, ulja i maziva po vozilima koja će biti deklarisana kao MT – mjesta troška.

  Funkcionalnosti

  • Materijalno knjigovorstvo, veleprodaja i maloprodaja
  • POS sistem
  • Carisnki magacin, privremeni uvoz, reeksport
  • Proizvodnja i aktivno oplemenjivanje
  • Servis
  • Fakturisanje usluga
  • e-faktura
  • Blagajna
  • Obrada izvoda
  • Kartice komitenata
  • Upravljanje zalihama i magacinima
  • Napredno upravljanje ljudskim resursima
  • Upravljanje osnovnim sredstvima i sitnim inventarom
  • Upravljačko računovodstvo (analiza prihoda i troškova na nivou profitnih centara, mjesta troška ili nosioca troška)
  • B2B eCommerce portal za praćenje sukcesivne isporuke
  • Automatske e-mail notifikacije na osnovu zadatih parametara
  • Analitika poslovanja i profitabilnosti po profitnim centrima
  • Poslovna inteligencija

  Naši korisnici

  Komunalno Kotor
  Komunalne usluge Podgorica

  Ako želite da unaprijedite svoje poslovanje, dogovorite sastanak sa nama. Dogovorite sastanak