Blog

    Asignacija

    Asignacija je izmirivanje obaveza putem upućivanja.

    Asignacija se vrši tako što dužnik uputi svoje obaveze na drugo lice koje će te obaveze izmiriti prema dobavljaču. Asignacijom se za razliku od kompenzacije ne gasi obligacioni odnos.

    Ovo je poslovna aktivnost kojom se izmiruju obaveze i potraživanja pravnih lica u jednoj transakciji, što značajno smanjuje troškove transakcija.