Upravljajte osnovnim sredstvima kvalitetnije

  Kreirajte evidenciju osnovnih sredstava, kategorišite ih, odredite im fizičku lokaciju i računopolagača, kreirajte svu potrebnu dokumentaciju za knjiženje mjesečne, kvartalne i godišnje računovodstvene amortizacije, vodite evidenciju o revalorizaciji, o poreskim informacijama, o stanju sredstava i još toga korisnoga.

  U sistemu vršite obračun računovodstvene amortizacije, pripremite dokumenta za knjiženje amortizacije i koristite izvještaje za kreiranje zakonskih izvještaja i za dodatno praćenje, kontrolu i analize.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati ključne parametre koje ćete koristiti u upravljanju osnovnim sredstvima:

  • Definišite način sticanja i na taj način u svakom momentu sagledajte porijeklo vaše imovine;
  • Definišite vrste osnovnih sredstava u skladu sa vašim poslovanjem, vašim poslovnim politikama i načinom na koji grupišete sredstva radi lakšeg upravljanja;
  • Definišete analitička konta za knjiženje kako bi lakše i preglednije knjižili sve transakcije vezane za osnovna sredstva;
  • Definišite fizičke lokacije u preduzeću na kojima se mogu naći osnovna sredstva radi lakšeg pronalaženja prilikom popisa;
  • Sistemom su u šifarniku predefinisane zakonske poreske amortizacione grupe i podgrupe, iste je moguće mijenjati u skladu sa izmjenama zakonske regulative;

  Evidencija osnovnih sredstava

  Svako osnovno sredstvo unosi se u sistem sa pratećim informacijama.Unosite svoja sredstva sredstvo po sredstvo ili automatski masovno unošenje velike količine osnovnih sredstava putem predefinisane forme.

   

  Obavezne informacije za unos sredstava u sistem su:

  • Tip sredstva
  • Naziv
  • Način sticanja
  • Vijek trajanja
  • Računovodstvena amortizaciona stopa
  • Datum nabavke
  • Količina
  • Nabavna vrijednost
  • Računovodstvena ispravka vrijednosti
  • Način sticanja
  • Poreska amortizaciona grupa
  • Podgrupa
  • Datum aktivacije poreske (inicijalni Datum nabavke)
  • Konto trošak amortizacije
  • Konto nabavne vrijednosti
  • Konto ispravke vrijednosti

   

  TiramisuErp nudi velike mogućnosti unošenja dodatnih korisnih podataka u skladu sa vašim potrebama od kojih su samo neke:

  • Revalorizaciona vrijednost po procjeni na nivou sredstva – čuvajte u sistemu podatke o izvršenoj procjeni;
  • Dobavljač, broj ulaznog računa, datum ulaznog računa, valuta plaćanja
  • Broj garnatnog lista i datum važenja garancije
  • Fabrički broj / serijski broj
  • Proizvođač i godina proizvodnje
  • Lokaciju, računopolagača i profitni centar
  • Fotografije i struktuirane dodatne atribute koji Vam mogu služiti za izvještavanje

  Fajlove (brošure, tehnička uputstva, skenirane garancije i sl.)

  Amortizacija osnovnih sredstava

  Brzo i jednostavno obračunajte računovodstvenu amortizaciju na MJESEČNOM, KVARTALNOM, POLUGODIŠNJEM i GODIŠNJEM nivou, na osnovu obaveznih informacija o osnovnim sredstvima koje ste inicijalno unijeli evidentiranjem, unosom,  sredstva u sistem.

  Proces obračuna amortizacija automatski ažurira ispravku vrijednosti svakog sredstva i preostalu sadašnju vrijednost u evidenciji osnovnih sredstava.

  Na klik dobijte izvještaj o amortizaciji u PDF i EXCEL formatu.

  Lako i brzo knjiženje obračunate amortizacije na osnovu dokumenta izvještaj amortizacije, koji arhivirate za sve kontrole.

  Manipulacija osnovnim sredstvima

  U toku svog životnog vijeka osnovno sredstvo može da pretrpi određene promjene. Najčešće promjene su:

  • dogradnja osnovnog sredstva (ulazna faktura koja uvećava vrijednost postojećeg osnovnog sredstva)
  • rastavljanje osnovnog sredstva (od jednog sredstva dobijete više sredstva sa adekvatnim pripadajućim vrijednostima)
  • sastavljanje osnovnih sredstava (od više sredstava dobijete jedno sa kumulativnom vrijednošću)
  • promjena računopolagača
  • promjena lokacije i organizacione jedinice

  Dokumentacija

  Pregledna i na klik brzo dostupna  dokumentacija vezana za osnovna sredstva:

   

  1. Knjiga (REGISTAR) osnovnih sredstava – po datumu, po kontima bilo analitički bilo sintetički;
  2. Lista novonabavljenih sredstava – po datumu, po poreskim amortizacioni grupama bilo analitički bilo sintetički, a samim tim sa ovim informacijama sistem vam obezbjeđuje kvalitetnu dokumentacionu podlogu za popunjavanje zakonskog OA obrasca;
  3. Dokument obračuna računovodstvene amortizacije po datumu, po kontima bilo analitički bilo sintetički;

  Konsultantske usluge u vezi osnovnih sredstava

  Sa našim ekonomskim strateškim partnerima nudimo sve konsultantske usluge vezane za organizaciju, procesno organizacionu postavku upravljanja osnovnim sredstvima u vašem preduzeću, implementaciju procesa u sistemu. Da procesi teku.

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti