Upravljajte osnovnim sredstvima kvalitetnije

  Kreirajte evidenciju osnovnih sredstava, kategorišite ih, odredite im fizičku lokaciju i računopolagača, dajte ih nekome na korišćenje uz adekvatan dokument reversa, iznajmite ih dugoročno uz adekvatnu kalkulaciju najma i automatsko fakturisanje najma.

  Prepustite sistemu obračun amortizacije i koristite izvještaje za analizu.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati različite parametre koje ćete koristiti u upravljanju osnovnim sredstvima:

  • Definišite amortizacione grupe prema želji (Tiramisu posjeduje zakonske poreske amortizacione grupe)
  • Definišite fizičke lokacije u preduzeću na kojima se mogu naći osnovna sredstva radi lakšeg pronalaženja prilikom popisa
  • Definišite vrste osnovnih sredstava
  • Definišite proizvođeče

  Evidencija osnovnih sredstava

  Svako novonabavljeno osnovno sredstvo unosi se u sistem sa pratećim informacijama:

  • Dobavljač, broj ulaznog računa, datum ulaznog računa, valuta plaćanja
  • Broj garnatnog lista i datum važenja garancije
  • Fabrički broj / serijski broj
  • Proizvođač i godina proizvodnje
  • Amortizaciona grupa i poreska amortizaciona grupa
  • Vrsta sredstva
  • Nabavna vrijednost, ispravka vrijednosti (ako je početno stanje) i sadašnja vrijednost
  • Lokaciju, računopolagača i profitni centar
  • Fotografije i struktuirane dodatne atribute koji Vam mogu služiti za izvještavanje
  • Fajlove (brošure, tehnička uputstva, skenirane garancije i sl.)

  Amortizacija osnovnih sredstava

  Na osnovu definisanih amortizacionih grupa, to jest amortizacionih stopa obračunajte kvartalno, polugodišnje ili godišnje amortizaciju osnovnih sredstava.

  Obračunata amortizacija se prepisuje automatski na nalog za knjiženje i knjiži u glavnoj knjizi ukoliko korisnik koristi i modul za upravljanje finansijama.

  Proces obračuna amortizacija automatski ažurira ispravku vrijednosti svakog sredstva i preostalu vrijednost.

  Manipulacija osnovnim sredstvima

  U toku svog životnog vijeka osnovno sredstvo može da pretrpi određene promjene. Najčešće promjene su:

  • dogradnja osnovnog sredstva (ulazna faktura koja uvećava vrijednost postojećeg osnovnog sredstva)
  • rastavljanje osnovnog sredstva (od jednog sredstva dobijete više sredstva sa adekvatnim pripadajućim vrijednostima)
  • sastavljanje osnovnih sredstava (od više sredstava dobijete jedno sa kumulativnom vrijednošću)
  • promjena računopolagača
  • promjena lokacije i organizacione jedinice

  Popis

  Sva preduzeća moraju ispoštovati zakonsku obavezu za godišnjim popisom osnovnih sredstava. U preduzećima sa veoma velikim brojem osnovnih sredstava veoma je važan intuitivan, jednostavan i efikasan popis osnovnih sredstava kako bi utrošak vremena bio što manji a tačnost popisa što veća.

  • Kreirajte popis direktno u sistemu putem laptop ili tablet računara koji će koristiti jedan od članova popisa u toku popisa
  • Pregledajte spisak sredstava na određenoj fizičkoj lokaciji kako biste odmah u hodu ustanovili da nešto nije pronađeno i kako biste pitali računopolagača za razlog. Najčešći razlog je da je sredstvo premješteno ali to nije evidentirano. Evidentirajte promjenu lokacije direktno u toku popisa
  • Popis sprovedite skeniranjem barkod naljepnica kao identifikatora osnovnih sredstava
  • Pregledajte uživo višak i manjak sredstava po poslovnim jedinicama, lokacijama i računopolagačima i na osnovu toga ustanovite probleme

  Dugoročni najam osnovnih sredstava

  Ukoliko se bavite djelatnošću u kojoj iznajmljujete osnovna sredstva klijentima (dugoročni najam vozila, iznajmljivanje stanova ili poslovnih prostora, iznajmljivanje mašina i opreme i sl.) onda je ovo pravi program za Vas.

  • Kreirajte parametre za servis i održavanje sredstava za period
  • Kreirajte parametre za finansijski trošak kupovine sredstva da bi ga iznajmili (kalkulaciju kredita / kamate)
  • Formirajte ponudu za najam
  • Kreirajte ugovor o najmu na osnovu ponude
  • Automatski formirajte zapisnike o primopredaji
  • TiramisuERP automatski kreira izlazne fakture na osnovu odabranog perioda i šalje ih klijentima na email

  Praćenje troškova po osnovnim sredstvima

  Ukoliko je to važno za vaše poslovanje, TiramisuERP Vam omogućava da se automatski za svako osnovno sredstvo otvori mjesto troška (po broju šasije ili drugom identifikatoru) na osnovu kojeg će se knjižiti sve ulazne fakture troškova kao na primjer gorivo, servis i sl.

  Na ovaj način je moguće dobiti analitičku karticu računa za svako osnovno sredstvo posebno.

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti