Od 01.01.2022. godine stupio je na snagu novi zakon o obračunu zarada, u okviru ekonomskog programa “Evropa sad”. Modul za zarade, u okviru poslovno informacionog sistema TiramISu ERP, je u potpunosti usaglašen sa novim propisima i možete početi sa njegovom primjenom odmah.

  Zatražite ponudu pozivom na broj telefona 067 300 171.

  Šifarnici

  U šifarnicima podesite različite vrste parametara vezano za proračun zarada

  • Podešavajte za svaku vrstu plaćanja poreze i doprinose kao na primer doprinosi za zdravstvo, porez, prirez i drugo
  • Konfigurišite konta za sve poreze i doprinose odnosno za sve troškove koje imate za određenu vrstu plaćanja a potrebni su vam za prenos u nalog za knjiženje
  • Usklađivanje poreza i doprinosa
  • Konfigurišite parametre za minuli rad
  • Kreirajte radne liste ili ih uvezite u program iz Excel-a te izračunajte zarade na osnovu njih

  Obračun zarada

  U obračunu zarada obračunajte zarade za određeni period:

  • Retroaktivno unesite zarade
  • Obračunajte zarada na neki od način koji koristite kao na primer neto, bruto ili drugo
  • Dodajte u obračun specifične vrste plaćanja kao na primer prihod od imovine, ugovor o djelu, ugovor o zakupu, otpremnine i drugo
  • Direktno izvezite IOPPD obrazac u XML ili PDF formatu
  • Direktno izvezite naloge za plaćanje za isplatu zarade na račune zaposlenih
  • Izvezite nalog za poreze i doprinose vezano za isplatu zarada u XML format
  • Ovjerite obračun i prenesite ga u nalog za knjiženje
  • Dodajte bonuse zaposlenima ili korigujte izračunate zarade u slučaju potrebe direktno u programu

  Izvještaji

  U izvještajima kreirajte različite vrste izvještaja:

  • Kreirajte sumarni izvještaj vezano za obračun zarada tako da možete vidjeti koliki su iznosi po određenim stavkama na primer neto troškovi, bruto troškovi, troškovi poreza i doprinosa i drugo
  • Štampajte platne liste za zaposlene
  • Imajte uvid u spisak obustava po različitim kriterijumima kao na primer po komitentima
  • Štampajte različite vrste zvaničnih izveštaja kao što su M4 obrazac, OPPND, RAD 1 i drugi
  • Štampajte uplatnice za prenos isplate za zaposlene (žute uplatnice)
  • Kreirajte različite statističke i analitičke izvještaje kao na primer bruto po radniku za određeni period, troškovi po organizacionim jedinicama na plate i drugo

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti